Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Skoro tu jesteś, to znak, że cenisz sobie wiedzę na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz nimi zarządzać.

Marta Filipiak
FLOW Academy For Trainers

W skrócie:

Jakie dane zbieramy?
Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Nic więcej nam nie potrzeba.
Po co?
Aby wesprzeć Cię w rozwoju, poprzez realizację sprzedaży naszych produktów i usług oraz umożliwić Ci stały dostęp do informacji, a to dzięki naszemu Newsletterowi.
Jak możesz zarządzać?
Jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane osobowe, ograniczyć lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wystarczy, że wyślesz maila z prostym komunikatem lub klikniesz ‘unsubscribe’.
Co jeszcze musisz wiedzieć?
FLOW Academy For Trainers nie sprzedaje podmiotom trzecim danych osobowych klientów.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest FLOW Academy For Trainers Marta Filipiak, Rembertów, ul. Główna 93, 05-555 Rembertów.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się mailowo wysyłając wiadomość na kontakt@flowacademyft.pl.

3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator przetwarza dane na podstawie:
4.1. Art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4.2. Art. 6 Ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4.3. Art. 6 Ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4.4. Art. 6 Ust. 1 lit. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

5. Administrator przetwarza dane w celu:
5.1. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;
5.2. należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi FLOW Academy For Trainers;
5.3. umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej;
5.4. realizacji zamówień na produkty i usługi FLOW Academy For Trainers;
5.5. reakcji na informacje przesłane FLOW Academy For Trainers z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
5.6. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
5.7. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług FLOW Academy For Trainers oraz produktów i usług partnerów handlowych FLOW Academy For Trainers.

6. Dane mogą być także przetwarzane w innych celach, m.in:
6.1. przeniesienia danych do archiwum;
6.2. udostępnienie danych na potrzeby audytu lub postępowań;
6.3. doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego, które jest świadczone dla FLOW Academy For Trainers.

7. Odbiorcą danych osobowych będą:
7.1. firmy obsługujące systemy informatyczne;
7.2. firmy obsługujące systemy płatności.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
9.1. dostępu do treści swoich danych;
9.2. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
9.3. przenoszenia danych;
9.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Ze wszystkich praw, o których mowa w punkcie 9. można skorzystać kontaktując się z Inspektorem Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Poprzez podanie swoich danych osobowych podczas wypełniania formularzy na stronie flowacademyft.pl oraz podczas zapisywania się do Newslettera, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług FLOW Academy For Trainers oraz Produktów i usług partnerów handlowych FLOW Academy For Trainers.

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umów obejmujących produkty i usługi FLOW Academy For Trainers. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak sfinalizowania procesu podpisywania umowy lub jej rozwiązanie.

14. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

15. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: FLOW Academy For Trainers nie sprzedaje podmiotom trzecim danych osobowych klientów.